Prístup k niektorým Sekcia webu a / alebo žiadostí o informácie alebo služby užívateľovi týchto stránok môže vyžadovať vloženie osobných údajov, ktorého zaobchádzanie zo strany CIAOCARB Srl, as správca údajov, budú rešpektovať legislatívneho nariadenia č 196/2003 “Code týkajúce sa ochrany osobných údajov”.

Toto uverejnenie je umožniť užívateľom vedieť, ešte predtým, než prístup k rôznym sekcií webu a ich dát, ako CIAOCARB spracováva osobné údaje užívateľov, a bude aj naďalej potrebné, aby užívateľ prijal víziu pred poskytnutím svojich osobných údajov vyplnenie medzery v rôznych častiach webu.